Odvetnica Špela Pavšič

KLJUČNI DELČEK VAŠE PRAVNE SESTAVLJANKE

vedno na vaši strani

Kdo je Špela Pavšič

Odvetnica Špela Pavšič

Leta 2006 sem na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala z odliko (cum laude).

Svoje delovne izkušnje sem vseskozi pridobivala v odvetništvu, kot odvetniška pripravnica in odvetniška kandidatka.

Leta 2010 sem opravila Pravniški državni izpit.

Leta 2015 sem se podala na samostojno odvetniško pot.

Pri svojem delu se držim načela, da mora odvetnik dobro poznati svojo stranko, njene cilje in želje, saj ji lahko šele potem ustrezno, kvalitetno in dolgoročno vzdržno svetuje in varuje ter zastopa njene interese.

Sem ponosna članica BNI Slovenija. S svojim timom sodelavcev v skupini BNI Tivoli skupaj iščemo nove možnosti, priložnosti in izmenjujemo izkušnje ter znanje.  

 

Gospodarsko pravo

Gospodarske družbe potrebujejo strokovno pravno pomoč na mnogih področjih svojega poslovanja. Kot odvetnica z bogatimi izkušnjami s področja gospodarstva vam lahko svetujem pri ustanavljanju, vodenju in poslovanju gospodarskih družb, da bo vaše poslovanje uspešno in v skladu s predpisi.

 • Svetovanje in sestavljanje družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi in statutov delniških družb
 • Priprava dokumentacije za preoblikovanja in statusne spremembe v podjetjih, npr. spremembe firme, sedeža in lastništva, zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala družbe
 • Svetovanje v postopkih registracije samostojnih podjetnikov (s.p.) in pri ustanavljanju podružnic tujih podjetij, zavodov, gospodarsko interesnih združenj (GIZ), zadrug, skupnosti zavodov, društev, …
 • Zastopanje strank na skupščinah družb ter priprava skupščinskih sklepov
 • Svetovanje pri sklenitvah in izvrševanju vseh tipov gospodarskih pogodb, priprava in pregled vseh gospodarskih pogodb
 • Preventivni pravni pregledi s ciljem izboljšanja poslovanja
 • Zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi, kot tudi v arbitražnih postopkih.

Pravo intelektualne lastnine

Svetujemo in pomagamo vam na področju avtorske pravice in sorodnih pravic, pravic industrijske lastnine ter pri varstvu pravic in uveljavljanju kršitev.

 • Svetovanje imetnikom pravic industrijske lastnine (patenti, modeli, vzorci, tehnično znanje in izkušnje,…) pri njihovih pravnih poslih, zlasti pri tistih, ki se nanašajo na dovoljenja za njihovo uporabo
 • Zastopanje strank v sporih pred sodišči in državnimi organi zaradi varstva pravic industrijske lastnine
 • Svetovanje avtorjem oz. imetnikom pravic pri njihovih pravnih poslih in razmerjih z uporabniki oziroma naročniki njihovih del
 • Svetovanje in priprava pogodb o prenosu posamičnih materialnih avtorskih pravic ali posamičnih drugih pravic avtorja (založniške pogodbe, pogodbe o izvedbi, pogodbe o naročilu avtorskega dela,…)
 • Zastopanje avtorjev oz. imetnikov pravic v postopkih varstva njihovih avtorskih in sorodnih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi
 • Zastopanje izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi zaradi varstva sorodnih pravic.

Izterjava dolgov

Potrebujete pravno pomoč v zvezi z izterjavo dolgov? Pomagamo vam tako v izvršilnih postopkih, kot tudi pri vseh pravnih postopkih v zvezi s stečajnimi postopki in postopki prisilne poravnave.

Izvršilno pravo

 • Vlaganje predlogov za izvršbe in drugih pravnih sredstev v izvršilnih postopkih in oprava poizvedb o dolžnikovem premoženjskem stanju (o transakcijskih računih, o zaposlitvi, o lastništvu motornih vozil, o nepremičninah, o vrednostnih papirjih,…)
 • Zastopanje upnikov in dolžnikov v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov (predhodne in začasne odredbe)
 • Zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnih postopkih.

Insolvenčno pravo (prisilna poravnava in stečaj)

 • Svetovanje in zastopanje strank v stečajnih postopkih ter postopkih prisilne poravnave in likvidacije ter v drugih z le-temi povezanimi postopki
 • Sestava predlogov za začetek postopka zaradi insolventnosti (stečaj, osebni stečaj, prisilna poravnava)
 • Sodelovanje pri sestavi načrta finančne reorganizacije
 • Priglasitev upniških terjatev in drugih pravic (ločitveni in izločitveni zahtevki) v insolventnih postopkih
 • Priglasitev terjatev delavcev iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Zastopanje v insolventnih postopkih ter v postopkih v zvezi z uveljavljanjem prerekanih terjatev.

Delovno pravo

Na področju delovnega prava zastopamo tako delavce kot delodajalce v sodnih in izvensodnih postopkih. Izogibamo se nepotrebnim sodnim sporom, saj gre za zelo občutljivo področje.

 • Zastopanje v delovnopravnih sporih pred sodišči
 • Zastopanje v različnih postopkih v zvezi z delovnimi razmerji (npr. postopki pridobivanja delovnih dovoljenj, disciplinski postopki, postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, postopki pred inšpekcijskimi organi, delovni spori ipd.)
 • Priprava celotne delovnopravne dokumentacije pri delodajalcih: priprava splošnih aktov delodajalca (npr. aktov o sistemizaciji delovnih mest, organizacijskih pravilnikov, pravilnikov za nagrajevanje delovne uspešnosti ipd.) in priprava posamičnih aktov delodajalcev (npr. pogodb o zaposlitvi - vključno z individualnimi pogodbami poslovodnih oseb, odločb o odpovedi pogodb o zaposlitvi, sporazumov o prenehanju delovnih razmerij ipd.)
 • Svetovanje ob izvrševanju medsebojnih pravic in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja ter v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ostalih kršitev delovnopravnih razmerij, ter priprava potrebne dokumentacije v zvezi s tem
 • Zastopanje sindikatov v razmerju do delodajalca ter v kolektivnih delovnih sporih pred sodišči.

Civilno pravo

Tudi v pravnih poslih med zasebniki se pogosto pojavijo situacije, kjer je potrebna pomoč pravnih strokovnjakov za zagotovitev in varstvo posameznikovih osebnih in premoženjskih pravic.

Obligacijsko pravo

 • Priprava vseh vrst pogodb in priprava predlogov za popravke: prodajna pogodba, darilna pogodba, posojilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti, menjalna pogodba, zakupna in najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, shranjevalna pogodba, pogodba o naročilu, pogodba o ustanovitvi hipoteke in druge pogodbe
 • Priprava aneksov k pogodbam
 • Sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti
 • Zastopanje strank v sporih iz pogodbenih razmerij.

Dedno pravo

 • Svetovanje strankam v vseh dedno pravnih zadevah
 • Zastopanje strank v zapuščinskih postopkih in pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih
 • Sestavljanje oporok in dednopravnih pogodb.

Odškodninsko pravo

 • Vlaganje odškodninskih zahtevkov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo
 • Zastopanje pred zavarovalnicami in v sodnih postopkih.

Stvarno pravo ter nepremičninsko pravo

 • Svetovanje in zastopanje strank v posestnih sporih
 • Svetovanje in zastopanje strank v sporih iz naslova pridobitve, omejitve (predkupne in odkupne pravice, prepovedi odtujitve in obremenitve) in varstva lastninske pravice
 • Svetovanje in zastopanje strank v postopkih delitve solastnine in skupne lastnine ter v sporih iz razmerij med solastniki in skupnimi lastniki
 • Svetovanje in zastopanje strank v postopkih urejanja in evidentiranja ter spreminjanja meje, zastopanje strank v mejnih sporih ter postopkih za ustanovitev nujne poti
 • Svetovanje pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravi načrta etažne lastnine, akta o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij ter zastopanje strank v postopkih vzpostavitve etažne lastnine s sodno odločbo
 • Svetovanje in zastopanje strank v stanovanjskih in najemnih razmerjih
 • Sestava pogodb o ustanovitvi zastavnih pravic (hipoteke,…), služnosti (stvarne in osebne), stavbne pravice in stvarnega bremena
 • Priprava dokumentacije za vpise pravic v zemljiško knjigo ter svetovanje in zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih
 • Svetovanje in priprava pogodb ter pridobivanje potrebne dokumentacije za promet z nepremičninami.

Kaznovalno pravo

Na področju kaznovalnega prava se ukvarjamo s kazenskim pravom ter s prekrškovnim pravom, kjer nasproti posameznika stoji država z vsem svojim represivnim aparatom, zato je pomoč odvetnika še kako priporočljiva.

Kazensko pravo

 • Svetovanje in zastopanje fizičnih in pravnih oseb v predkazenskem in vseh fazah kazenskega postopka
 • Svetovanje oškodovancem ter pomoč pri uveljavljanju njihovih premoženjskopravnih zahtevkov v kazenskem ali civilnih postopkih
 • Priprava in vlaganje kazenskih ovadb in zasebnih tožb v imenu strank.

Prekrškovno pravo

 • Priprava ugovorov zoper plačilne naloge
 • Priprava zahtev za sodno varstvo
 • Svetovanje strankam in zastopanje strank v vseh prekrškovnih postopkih
 • Vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev.

Kontakt

Naša odvetniška pisarna se nahaja v Poslovni stavbi LESNINA, PARMOVA ulica 53, Ljubljana, 2. nadstropje.

V stik z nami lahko stopite na spodnjih kontaktnih telefonskih številkah in telefaks številki ter elektronskem naslovu, lahko pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.

+386 820 52 968

+386 820 52 969

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top